Descripció

OFICINA VIRTUAL ES MERCADAL


Legislació

 • Generals

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
  • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa
  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
  • Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro-Inmobiliario
 • Locals

  • Fiscals

   • Impost sobre béns immobles
   • Impost sobre activitats econòmiques
   • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • Taxa per concessió de llicències urbanístiques
   • Taxa pel servei de cementiri municipal
   • Taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans
   • Taxa d'activitats
   • Taxa per expedició de documents administratius
   • Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels serveis de subministrament domiciliari d'aigua i clavegueram
   • Taxa per les utilitzacions privatives o els aprofitaments especials de domini públic local
   • Taxa pels llocs de venda en la peixateria municipal
   • Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals, sota el control horari regulat per parquímetres
   • Taxa per l'ús de les instal·lacions i els serveis esportius municipals
   • Taxa pels serveis socials municipals
   • Taxa pels serveis d'ensenyança a l'escola municipal de música
   • Taxa per la recollida de vehicles de la via pública i per la immobilitat del vehicle
   • Taxa per la prestació del servei de residència municipal de gent gran des Mercadal
   • Taxa per utilització de diversos edificis o dependències municipals des Mercadal i Fornells
  • No Fiscals

   • Ordenança reguladora de l'ús i aprofitament de platges
   • Ordenança reguladora de circulació
   • Ordenaça reguladora de convivència ciutadana i paisatge urbà
   • Ordenança reguladora de tinença d'animals
   • Ordenança reguladora de la concessió de subvencions
   • Ordenança per l'accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant l'ús dels mitjans electrònics
   • Ordenança reguladora d'aparcaments privats
   • Ordenança per a l'ordenació de les instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques
   • Ordenança reguladora de l'exercici de la venda ambulant
   • Ordenança reguladora dels horaris d'establiments de restauració, espectacles públics i activitats recreatives
   • Ordenança reguladora de l'estacionament d'autocaravanes i de l'ús de l'àrea d'autocaravanes
   • Ordenança reguladora dels serveis socials
   • Ordenança reguladora del servei públic de vigilància a zones d'aparcament de vehícles subjectes a control horari regulat per parquímetres
   • Ordenança sobre les normes particulars relatives a la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions
  • Reglaments Orgànics

   • Reglament municipal d'honors i distincions
   • Reglament d'ús de la instal·lació esportiva
   • Reglament de funcionament del coworking es Mercadal
   • Reglament de funcionament del centre per a gent gran des Mercadal
   • Reglament de funcionament del Punt d'Informació Juvenil i Casal de Joves des Mercadal
   • Reglament de participació ciutadana
   • Reglament del Consell Escolar Municipal
   • Reglament del Consell Soci-Educatiu
   • Reglament del Servei d'Abastament d'Aigua Potable
   • Reglament del Servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers amb conductor de l'Ajuntament des Mercadal
   • Reglament Junta Local de Fornells
   • Reglament orgànic de l'Ajuntament des Mercadal
   • Reglament del Consell Municipal de Salut i Benestar Social
   • Reglament sobre l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari